R&D – Research and Development

Meie eesmärk on aidata kaasa paradigma muutusele ehitussektoris, kus olulisel kohal on äritavade ja -mudelite muutmine koos innovaatiliste lahenduste ja IT võimaluste laialdase kasutamisega. Selleks tuleb luua uutel põhimõtetel toimiv ehituskeskkond, kus kesksel kohal on koostöö erinevate osapoolte vahel ning protsesse vaadeldakse kogu elukaare jooksul – idee sünnist utiliseerimiseni.

Novarci innovatsiooni ja arendustegevus hõlmab mitmeid valdkondi nagu BIM (building information management), uute VDCM (virtual design, construction and facility management) toodete väljatöötamine, protsesside juhtimine digitaalkeskkonnas ja pilvetehnoloogiaid kasutades, energiatõhusus jms. Seda kõike teeme tihedas koostöös digitaalehituse klastri ja kõrgkoolidega.


BIG ROOM kontseptsioonylikoolid

Innovatiivse projektijuhtimise lahutamatu osa on Big Room’i kontseptsioon. Big Room on ühispaiknemise ruum, mis ühendab füüsiliselt arhitekte, projekteerijaid, omanikke ja ehitajaid koostöötamiseks. Lisaks paljudele eelistele, on selle eesmärgiks võidelda ehitusprojektide kõige valusama probleemi – informatsiooni killustatuse vastu, kasutades kontseptsiooni koostöö parandamiseks meeskonna integratsiooni suurendamise kaudu.
”Lisaks”


BIM kui koostööplatvorm

 

Olles hoone BIM infomudeli esmased loojad ja ehituse elukaare algperioodil ka infomudeli haldajad, koondame siia parimad lahendused, funktsionaalsuse, erinevad simulatsioonid ja variantide analüüsid ning erinevate programmiliideste kasutamise. Nii saadakse uuel tehnoloogilisel tasemel väljund – vigadeta ja kontrollitud virtuaalehitis, mida kasutatakse elukaare järgmistel etappidel. Tänu koostööle erinevate osapoolte vahel on võimalik vältida ümbertegemisi ja parandusi, mis annab kokkuhoidu projekteerimisfaasis kuni 20%, ehitusfaasis aga veelgi enam.


 

Uued VDCM tooted ehituse elukaarele

Koostöös digitaalehituse klastriga osaleme uudsete VDCM toodete väljatöötamisel, mis toimivad e-ehituse portaali prototüübi keskkonnas. E-ehituse portaal on edaspidi üilduv loodava ehituse x-teega läbi väljatöötatud Grid’i lahenduse. Innovaatiliste VDCM toodete kasutamise tulemusena digitaalkeskkonna paraneb meie rahvusvaheline konkurentsivõime, suureneb turuosa, käive ja kasum ning lisandväärtus töötaja kohta.


1

Pilvetehnoloogia rakendused e-ehituse keskkonnas

Koostöös digitaalehituse klastri ja kõrgkoolidega töötame välja digitaalehituse infovahetuskeskkonna prototüüp ehitise elukaare juhtimiseks, mis lõppkokkuvõttes haakuks ka Eesti X-teega.


Sass

LEAN protsesside juhtimine ja IPD

Suurimaks probleemiks ehitussektoris on madal lisandväärtus. Siin on palju killustatust, puudub ühine tulevikuvisioon ning praegune õigusruum ei soodusta uute koostöömeetodite ja IT võimaluste rakendamist. LEAN protsesside juhtimise ja lõpptulemusele orienteeritud koostöövormide (nagu IPD, Alliance) rakendamisel on võimalik oluliselt suurendada ehitussektori efektiivsust.


3

Energiatõhusad hooned

Ehitussektorit ootavad lähiaastatel ees suured muutused. Seoses uute energiatarbimisnõuete kehtestamisega Euroopa Liidu poolt, peavad alates aastast 2019 avaliku sektori hooned ning aastast 2021 kõik ehitusloa saavad uusehitised ja ulatuslikult renoveeritavad hooned vastama liginullenergia nõuetele. Koostöös kõrgkoolidega töötame välja tehnilisi lahendusi nende eesmärkide saavutamiseks. Lisaks käivad meil arendustegevused plussenergia hoonete veebipõhiseks turule toomiseks.


2

Digitaalehituse klaster

Osaleme aktiivselt 2015 aastal moodustatud digitaalehituse klastri töös, mis on suunatud innovatsiooni osatähtsuse suurendamisele ehitussektoris ning seeläbi kokkuhoiule kuni 30% ehituse maksumusest.


ylikoolid

Koostöö kõrgkoolidega

Kaasame oma uurimis-arendustegevusse kõrgkoolide esindajaid. Koostöös leiame uusi protsesside juhtimise meetodeid ning innovaatilisi tehnilisi lahendusi.
Innovatsiooni suurenemisel ehitussektoris tõuseb omakorda noortel huvi selle eriala vastu, mis lõppkokkuvõttes toob sektorisse rohkem pädevaid arhitekte-insenere.


Seadusloome ja normdokumentide koostamise suunamine

Osaledes mitmes riigi poolt loodud töörühmades töötame välja digitaalehitust toetavaid norme ja seaduseid ning väärtuspõhise riigihanke põhimõtteid. Lõppeesmärgina nähakse uue kaasaegse ehitusstrateegia väljatöötamist.

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×