Forskning och utveckling

Vårt mål är att bidra till ett paradigmskifte i byggbranschen, där förändring av affärsseder och -modeller tillsammans med innovativa lösningar och en utbredd IT-användning har en spelat en avgörande roll. För att uppnå detta måste en byggmiljö skapas där samarbetet mellan olika parter alltid är i fokus och där processerna följs under hela livscykeln – från uppkomsten av en idé till återvinningen.

Novarcs innovations- och utvecklingsverksamhet täcker områden som BIM (building information management), design av ny VDCM (virtual design, construction and facility management), produktutveckling, processledning i digital miljö med hjälp av molnteknologier, energieffektivitet osv. Vi gör det i nära samarbete med högskolor och det digitala byggklustret.


 

BIG ROOM konceptetbigroom

Big Room konceptet är en oskiljbar del i innovativ projektledning. Big Room är ett samlokaliserat rum, som förenar arkitekter, projekterare, ägare och byggare fysiskt för samarbete. Till många fördelar, är konceptets avsikt att kämpa mot det största problemet vid byggprojekten – splittring av informationen, och använder konseptet att förbättra samarbetet mellan aktörer genom att integrera dem.
”Mer”


BIM som en samarbetsplattform

 

Som skapare av byggnadsinformationsmodellen BIM, och även som informationsmodellens förvaltare i början av byggperioden, samlar vi här de bästa lösningarna, funktionaliteter, olika simuleringssituationer och analys av valmöjligheter, samt användningen av olika programgränssnitt. På så sätt uppnås ett resultat som är på en ny teknologisk nivå – en felfri och granskad virtuell byggnad som kommer att användas i byggperiodens följande skeden. Tack vare samarbetet mellan olika parter är det möjligt att undvika ombyggnader och införa förbättringar som ger upp till 20 % besparingar i projekteringsfasen och ännu mera i byggfasen.


 

Nya VDCM-produkter för byggnadens livscykel

I samarbetet med det digitala byggklustret deltar vi i utvecklingen av innovativa VDCM-produkter som fungerar inom e-byggportalens prototyp. E-byggportalen kommer att bli kompatibel med byggbranschens framtida modell i Estlands X-Road (ett “vägnätverk” för säkert datautbyte mellan Estlands informationssystem) genom en Grid-lösning. Som en följd av att vi använder innovativa VDCM-produkter i digital miljö förbättras vår internationella konkurrenskraft och vi ökar vår marknadsandel, omsättning och vinst, samt mervärdet per anställd.


1

Tillämpningar av molnteknologi inom e-bygg

I samarbete med universitet och klustret för digitalt byggande utvecklar vi en prototyp av datautbytesmiljö för digitalt byggande och byggnadens livscykelhantering, vilket i slutändan ska passa in i Estlands X-Road.


Sass

LEAN processhantering och IPD

Det största problemet i byggsektorn är det låga mervärdet. Sektorn är splittrad, en gemensam framtidsvision saknas och den nuvarande lagstiftningen gynnar inte införandet av moderna samarbetssätt och användningen av informationsteknikens möjligheter. LEAN processhantering och resultatorienterade samarbetsformer (t.ex. IPD Alliance) gör det möjligt att avsevärt öka effektiviteten i byggbranschen.


3

Energieffektiva byggnader

Under de kommande åren förväntas byggsektorn genomgå stora förändringar. I samband med nya krav på energiförbrukning från Europeiska unionen måste alla byggnader som ägs och används av offentliga sektorn fr.o.m. år 2019 och alla nya byggnader och omfattande renoveringar som får bygglov år 2021 eller senare motsvara kraven på nära-nollenergihus. I samarbete med universiteten utvecklar vi tekniska lösningar för att uppnå dessa mål. Dessutom pågår ett fortsatt utvecklingsarbete hos oss där vi siktar på att införa en webbaserad marknadsintroduktion av plusenergihus.


2

Kluster för digitalt byggande

Vi deltar aktivt i arbetet med klustret för digitalt byggande som finns sedan 2015 och syftar till att stärka rollen som innovatör inom byggsektorn och därmed spara upp till 30 % av byggkostnaden.


ylikoolid

Samarbete med universitet

Vi involverar representanter från universitet och högskolor i vår forsknings- och utvecklingsverksamhet. Tillsammans kan vi hitta nya metoder för processledning och innovativa tekniska lösningar.
Ökad innovation inom byggsektorn kommer i sin tur att öka intresset bland unga människor för dessa yrken, vilket i slutändan kommer att ge sektorn fler kompetenta arkitekter och ingenjörer.


Arbetet med lagstiftning och styrdokument

Genom att delta i flera arbetsgrupper som inrättats av staten utarbetar vi regler och lagar som stödjer det digitala byggandet och principerna för värdebaserad upphandling. Det yttersta målet är att arbeta fram en ny, modern byggstrategi.

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×