Innovasjon og utvikling

Vårt mål er å bidra til et paradigmeskifte i byggesektoren, der en viktig del er en endring av forretningsskikk og -modeller i kombinasjon med innovative løsninger og bred anvendelse av IT-muligheter. For dette formålet må det bygges opp et byggemiljø basert på nye prinsipper, der samarbeid mellom ulike parter står sentralt og prosesser blir sett i et livsløpsperspektiv – fra ideens fødsel til resirkulering.

Novarcs innovasjons- og utviklingsvirksomhet er innrettet på å tilby den beste komplekse tjenesten på arkitektur- og ingeniørfeltet for kunder gjennom byggets levetid samt oppretting og administrering av en BIM-modell på ønsket nivå, med prosessledelse i et digitalt miljø og skyteknologi. I denne sammenhengen tar vi hensyn til moderne krav til bygninger og anlegg, slik som energieffektivitet, miljøvennlighet (BREEAM, LEED) osv. Alt dette gjør vi i tett samarbeid med stat, høyskoler og samarbeidspartnere.


 

BIG ROOM-konseptetbigroom

En uatskillelig del av innovativ prosjektledelse er Big Room-konseptet. Big Room er et felles rom som fysisk samler arkitekter, prosjekterere, byggherrer og bygningsfolk for å arbeide sammen. I tillegg til mange fordeler er formålet å bekjempe det mest smertefulle problemet i bygningsprosjekter — fragmentering av informasjon — ved at konseptet brukes til å forbedre samarbeidet gjennom integrering av teamet.
”Mer”


 

BIM som verktøy og samarbeidsplattform

Som de primære skaperne av bygningens BIM informasjonsmodell og også forvalter av informasjonsmodellen i begynnelsen av bygningens levetid samler vi det beste av løsninger, funksjonalitet, ulike simulasjoner og analyse av varianter samt bruk av ulike programgrensesnitt. Dermed oppnås et resultat på nytt teknologisk nivå – et virtuelt bygg som brukes i de neste etappene i livsløpet. Dette konseptet støtter seg på „Digital Twin“- ideologien, der bygningen i planleggingsfasen først bygges virtuelt og deretter reelt, samtidig som den oppnådde modellen kompletteres gjennom de ulike etappene i livsløpet. En slik tilnærming gjør det mulig å minimere ressursforbruket gjennom byggeperioden og gir vesentlig besparelse gjennom byggets levetid. Best av alt fungerer et slikt konsept i partnerskap mellom arkitekt/ingeniør og entreprenør, der en del av det som normalt er byggeplassarbeid utføres alt ved planleggerens skrivebord.


www.pepperconstruction.com

www.pepperconstruction.com

Bygningens livsløpskonsept

Med bygningens livsløp mener vi hele bygningens livssyklus, fra idé til riving av bygget, som utgjør et helhetlig og udelelig system. I samarbeid med byggherre/utvikler og vedkommendes utvalgte partnere skapes det ved arkitektens/ingeniørens skrivebord en virtuell bygning med merverdi for alle som er delaktige i byggets livsløp. Resultatet av denne tilnærmingen er:

  • mer effektiv ressursbruk, raskere byggeprosess, mindre sløsing (for byggherre og entreprenør),
  • større fortjenestemargin, attraktivitet på ettermarkedet, lengre levetid for bygninger (for byggherre/utvikler),
  • mindre driftskostnader (for forvalteren),
  • bedre bruksmuligheter (for sluttbrukeren),
  • mindre økologisk fotspor (for miljøet som helhet).

 

VR

www.bdcnetwork.com

Nye VDCM-produkter for bygningens livsløp

VDCM (Virtual Design Construction and Facility Management) er en ideologi som omfatter videreutvikling av BIM-infomodellen med hensyn til livssyklusens behov, med bruk av stadig flere av den digitale virkelighetens nye muligheter. I bygg- og eiendomssektoren benyttes ulike løsninger og simulasjoner for å teste og forbedre bygget, produkter for å vurdere bygningens kostnad og planlegging av leveranser. Alt nå benyttes VR/AR i salgsvirksomhet overfor sluttbruker.


IPD

www.archdaily.com

Ledelse av LEAN prosesser og IPD

Det største problemet i byggesektoren er lav merverdi. Det er stor fragmentering, det mangler en felles framtidsversjon og de nåværende juridiske rammene legger ikke til rette for bruk av nye samarbeidsmuligheter og IT-muligheter. Ledelse av LEAN-prosesser og sluttresultatorienterte samarbeidsformer (som IPD, Alliance) er det mulig å øke byggesektorens effektivitet betydelig. Dette oppnås ved partnerskap med byggherre/utvikler gjennom hele prosjektprosessen, vurdering av påvirkningsfaktorer og oppdragsbeskrivelse som utformes på grunnlag av dette. I en senere fase anvendes det for alle parter i prosjektet en rettferdig IPD-form som fungerer ut fra et felles mål.


 

Elering-1

Elering hovedbygningen, arkitekt Karli Luik

Energieffektive bygg

Store endringer venter byggesektoren i årene som kommer. I forbindelse med nye krav til energiforbruk fra EU-kommisjonen må innen 2019 de fleste bygninger i offentlig sektor og fra 2021 de fleste nybygg som får byggetillatelse oppfylle nullutslippskrav. I samarbeid med høyskoler utarbeider vi tekniske løsninger for å oppfylle disse målene. «Smart building»-løsninger, moderne tekniske systemer og behagelig inneklima, plassering av bygningen i forhold til himmelretningene, kvaliteten på bygningsskallet, og grønne tilleggsenergikilder er de viktigste stikkordene.


2

Teknologisk innovasjon og utvikling av medarbeidernes kompetanse

Teknologisk innovasjon er hovedsaklig innrettet på forbedring og automatisering av prosesser, men også på å løfte arkitektenes og ingeniørenes kompetanse. I samarbeid med partnere videreutvikler vi IT-løsninger som anvendes i bransjen, slik som bruk av «templates», programmer for kontroll av BIM-modeller, systematiserte databaser og klassifikatorer for detaljer og løsninger. Videre utvikler vi ulike brukerprogrammer for forvaltning av CDE (Common Data Environment), med det for øye å skape en samarbeidsplattform for prosjektet som løpende tilgjengeliggjør hele prosjektets informasjon og dokumentasjon, informasjonsutveksling mellom teammedlemmene og forvaltning av oppgaver. Det har grensesnitt mot flerfaglige digitale løsninger slik som den utviklede e-bygg-plattformen, men også med den estiske statlige portalen X-tee.

Med hensyn til utvikling av medarbeidernes kjernekompetanse har vi særlig fokus både på kvalifikasjonsøkning og forbedret arbeidsplanlegging ved anvendelse av LPS (Last Planner System).


 

Garage48Samarbeid med høyskoler og andre organisasjoner

Vi involverer også representanter for høyere utdanningsorganisasjoner og FOU-virksomheten. I samarbeid finner vi nye prosesstyringsmetoder og innovative tekniske løsninger. Ved økt innovasjon i byggesektoren øker de unges interesse mot bransjen, som i sum gir bransjen flere kompetente arkitekter og ingeniører.

I tillegg har vi vært aktive i den digitale byggklyngen dannet i 2015, med fokus på økt innovasjon i byggebransjen og i mange bransjeforbund og arbeidsgrupper (EKEL, BIM Akadeemia, buildingSMART).


Lovarbeid og deltakelse i utarbeiding av normative dokumenter

Ved å delta i mange statlige arbeidsgrupper utarbeider vi normer og lover som støtter digital byggteknologi og verdibaserte anbudsprinsipper. Målet er å utarbeide en ny og moderne byggstrategi.

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×