R&D – Research and Development

Tavoitteemme on edistää paradigman vaihtoa rakennusalalla, missä tärkeällä sijalla on liiketoimintatapojen ja -mallien muuttaminen sekä innovatiivisten ratkaisujen ja tietotekniikan mahdollisuuksien laaja hyödyntäminen. Sitä varten tulee luoda uusilla periaatteilla toimiva rakentamisympäristö, jossa keskeisellä sijalla on asianosaisten välinen yhteistyö ja prosesseja tarkkaillaan koko elinkaaren aikana – ideoinnista jätteen kierrätykseen.

Novarcin innovaatio- ja kehitystoiminta kohdistuu arkkitehti- ja insinöörialalla parhaan kattavan palvelun tarjoamiseen rakennuksen elinkaaren asiakkaille, mihin sisältyy halutun tasoisen BIM-mallin laadinta ja hallinta sekä prosessien ohjaus digitaalisessa ympäristössä pilviteknologioita hyödyntämällä. Otamme huomioon nykyajan vaatimukset rakennuksille ja rakennelmille, kuten energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys (BREEAM, LEED) jne. Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten, korkeakoulujen ja liikekumppanien kanssa.


 

BIG ROOM toimintamallibigroom

Big Room -toimintamalli kuuluu erottamattomasti innovatiiviseen projektijohtamiseen. Big Room tarkoittaa yhteistä tilaa, ns. Big Room -tilaa, joka yhdistää ja luo yhteiset työskentelymahdollisuudet arkkitehdeille, suunnittelijoille, tilaajille ja rakentajille. Useiden muiden hyötyjen lisäksi Big Room -toimintamallin tavoitteena on taistella rakentamisen polttavinta ongelmaa eli tiedon sirpaloitumista vastaan kehittämällä yhteistyötä tehostamalla integrointia.
”Lisää”


BIM työvälineenä ja yhteistyöalustana

 

Ollessamme rakennuksen BIM-tietomallin alustavat luojat ja rakennuksen elinkaaren alkuvaiheessa myös tietomallin hallitsijat, keskitämme tänne parhaat ratkaisut, funktionaalisuuden, erilaiset simulaatiot ja vaihtoehtojen analyysit sekä erilaisten ohjelmaliittymien käytön. Näin saadaan uudella teknologisella tasolla oleva ulostulo – virtuaalinen rakennus, jota käytetään elinkaaren seuraavissa vaiheissa. Sellainen konsepti perustuu Digital Twin -ideologiaan, jossa suunnitteluvaiheessa pystytetään rakennus virtuaalisesti ja sitten todellisuudessa, täydentäen saatua mallia seuraavissa elinkaaren vaiheissa. Sellainen lähestymistapa antaa mahdollisuuden vähimmäistää resurssien kulutuksen rakennusvaiheessa ja elinkaaren kontekstissa huomattavan säästön. Parhaiten sellainen konsepti toimii kumppanuudessa arkkitehdin/insinöörin ja rakentajan välillä, jossa osa perinteisesti työmaalla suoritettavasta työstä tehdään jo suunnittelijan työpöydällä.


 

 

www.pepperconstruction.com

www.pepperconstruction.com

Rakennuksen elinkaaren konsepti

Rakennuksen elinkaarella tarkoitamme rakennuksen koko käyttöikää ideasta purkuun yhtenäisenä kokonaisuutena. Yhteistyössä rakennuksen omistajan/rakennuttajan ja hänen valitsemiensa kumppanien kanssa valmistuu arkkitehdin/insinöörin työpöydällä virtuaalinen rakennus, joka tuo lisäarvoa kaikille elinkaaren asianosaisille. Sellaisen lähestymistavan tuloksena on:

  • tehokkaampi resurssien käyttö, nopeampi rakentamisprosessi, vähemmän hukkaa (tilaajalle, rakentajalle),
  • suurempi voittomarginaali, houkuttelevuus jälkimarkkinoilla, rakennuksen pidempi käyttöikä (omistajalle/rakennuttajalle),
  • pienemmät ylläpitokustannukset (isännöitsijälle),
  • parempi käyttömukavuus (loppukäyttäjälle),
  • pienempi ekologinen jalanjälki (ympäristölle kokonaisuutena).

 

VR

www.bdcnetwork.com

Uusia VDCM-tuotteita rakennuksen elinkaarelle

VDCM (Virtual Design Construction and Facility Management) -ideologia on BIM-tietomallin parannusta elinkaaren tarpeet huomioiden hyödyntämällä yhä uusia digitaalimaailman mahdollisuuksia. Rakennus- ja kiinteistöalalla käytetään erilaisia ratkaisuja, kuten simulaatiot rakennuksen toimivuuden testaukseen ja parantamiseen, tuotteet rakentamiskustannusten arviointiin ja tavarantoimitusten suunnitteluun. Jo nykyään käytetään VR/AR-välineitä myyntitoiminnassa loppukäyttäjälle.


 

IPD

www.archdaily.com

LEAN-prosessinohjaus ja IPD

Rakennusalan suurimpana ongelmana on alhainen lisäarvo. Alalla on paljon sirpaloituneisuutta, puuttuu yhteinen tulevaisuudennäkymä, eikä nykyinen lainsäädäntö edistä uusien yhteistyötapojen ja tietotekniikan mahdollisuuksien hyödyntämistä. Käyttämällä LEAN-prosessinohjausta ja lopputulokseen tähtääviä yhteistyömuotoja (kuten IPD, Alliance) voidaan parantaa huomattavasti rakennusalan tehokkuutta. Sitä varten käydään yhteistyössä rakennuksen omistajan/rakennuttajan kanssa läpi koko hankkeen prosessi, arvioidaan vaikuttavia tekijöitä ja sen pohjalta muodostetaan asianmukainen lähtötehtävä. Myöhemmässä vaiheessa sovelletaan kaikkien hankkeen asianosaisten kannalta oikeudenmukaista ja yhteisen tavoitteen nimissä toimivaa IPD-muotoa.


 

Elering-1

Elering päärakennus, arkkitehti Karli Luik

Energiatehokkaita rakennuksia

Rakennusalaa odottavat lähivuosina suuret muutokset. Euroopan komission säätämien uusien energiankulutusvaatimusten mukaan vuodesta 2019 kaikkien uusien julkisten rakennusten ja vuodesta 2021 useimpien luvanvaraisten uusien rakennusten tulee täyttää lähes nollaenergiatalon vaatimukset. Yhteistyössä korkeakoulujen kanssa kehittelemme teknisiä ratkaisuja näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Keskeisiä avainsanoja tässä ovat älytaloratkaisut, nykyaikaiset talotekniset järjestelmät ja viihtyisä sisäilmasto, ilmansuuntien huomiointi rakennusta sijoitettaessa, vaipparakenteiden laatu, vihreät lisäenergian lähteet.


2

Tekniset uudistukset ja työntekijöiden pätevyyksien kehittäminen

Tekniset uudistukset tähtäävät lähinnä prosessien parantamiseen ja automatisointiin, mutta myös arkkitehtien/insinöörien pätevyyksien lisäämisen tukemiseen. Yhteistyössä kumppanien kanssa parannamme alalla käytettäviä tietoteknisiä ratkaisuja, kuten erilaiset mallit (templates), ratkaisut BIM-mallin tarkastukseen, rakennekokonaisuuksien ja ratkaisujen systematisoidut tietokannat ja luokitukset. Kehitämme myös CDE:n (Common Data Environment) erilaisia sovelluksia luodaksemme rakennushankkeen yhteistyöalustan, jolla on jatkuvasti saatavilla kaikki hankkeen tiedot ja asiakirjat, tiimin sisäinen tiedonvaihto ja tehtävien hallinta. Se on yhteensopiva monialaisten digitaalisten ratkaisujen kanssa, kuten kehitteillä oleva alusta e-ehitus ja virolainen X-tee.

Työntekijöiden ydinpätevyyksien kehittämisen osalta kiinnitämme huomiota sekä pätevyyksien lisäämiseen että työn suunnittelun parantamiseen LPS-järjestelmää (Last Planner System) -soveltamalla.


 

Garage48Yhteistyö korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden kanssa

Osallistamme tutkimus- ja kehittämistoimintaamme korkeakoulujen edustajia. Yhteistyössä löydämme uusia prosessien ohjaamisen keinoja sekä innovatiivisia teknisiä ratkaisuja. Rakennusalan uudistuminen lisää nuorten kiinnostusta alaan, mikä tuo alalle lisää päteviä arkkitehtejä sekä insinöörejä.

Lisäksi osallistumme innokkaasti vuonna 2015 muodostetun digitaalisen rakentamisen klusterin toimintaan, joka tähtää innovaation osuuden lisäämiseen rakennusalalla, sekä useisiin ammatillisiin etujärjestöihin ja työryhmiin (EKEL, BIM Akadeemia, buildingSMART).


Vaikuttaminen lainsäädäntään ja normiasiakirjojen laadintaan

Osallistumalla moneen valtakunnalliseen työryhmään kehitämme digitaalista rakentamista tukevia säädöksiä ja arvoihin perustuvia julkisten hankintojen periaatteita. Tavoitteenamme on uuden, nykyaikaisen rakentamisstrategian kehittäminen.

 

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×