Forskning och utveckling

Vårt syfte är att bidra till ett paradigmskifte i byggbranschen, där förändrade affärsseder och -modeller tillsammans med innovativa lösningar och en utbredd användning av IT-möjligheter spelar en avgörande roll. För att uppnå detta måste vi skapa en byggmiljö som utgår från nya principer, med fokus på samarbetet mellan olika parter och uppföljning av processer under byggnadens hela livscykel – från uppkomst av en idé till återvinningen.

Novarcs innovations- och utvecklingsverksamhet fokuserar på tillhandahållande av bästa heltäckande tjänster inom arkitektur och ingenjörskonst genom byggnadens hela livscykel, bl.a. genom skapande och förvaltning av BIM-modellen (building information management) på önskad nivå, processledning i digital miljö och användning av molnteknologier. Därvid beaktar vi alltid de senaste kraven på byggnader och anläggningar, bl.a. vad gäller energieffektivitet, miljövänlighet (BREEAM, LEED) mm. Allt detta gör vi i nära samarbete med staten, högskolor och våra partners.


 

BIG ROOM konceptetbigroom

Big Room konceptet är en oskiljbar del i innovativ projektledning. Big Room är ett samlokaliserat rum, som förenar arkitekter, projekterare, ägare och byggare fysiskt för samarbete. Till många fördelar, är konceptets avsikt att kämpa mot det största problemet vid byggprojekten – splittring av informationen, och använder konseptet att förbättra samarbetet mellan aktörer genom att integrera dem.
”Mer”


BIM som en ett verktyg och en samarbetsplattform

 

I egenskap av byggnadsinformationsmodellens BIM skapare och som modellens förvaltare i startskedet av byggnadens livscykel samlar vi här de bästa lösningarna och funktionerna, analysen av olika simuleringar och valmöjligheter, samt användningen av olika programgränssnitt. Detta resulterar i utdata som ligger på helt ny teknologisk nivå – i form av en virtuell byggnad som kommer att användas i följande skeden för byggnadens livscykel. Konceptet bygger på ”Digital Twin” ideologin där byggnaden i planeringsskedet först byggs upp virtuellt och därefter i verkligheten, med komplettering av den framtagna modellen under livscykelns kommande skeden. Det hjälper att minimera resursåtgången under byggperioden och medför avsevärda besparingar för byggnadens hela livscykeln. Allra bäst fungerar konceptet i samverkan mellan arkitekten-ingenjören och byggentreprenören då en stor del av arbetet som normalt sker på byggplatsen görs redan klart på planerarens skrivbord.


 

 

www.pepperconstruction.com

www.pepperconstruction.com

Konceptet för byggnadens livscykel

Med byggnadens livscykel avser vi byggnadens hela livscykel, från idén till rivning av byggnaden, sedd som ett oskiljaktigt system. I samarbete med husägaren-byggherren och alla involverade partners färdigställs en virtuell byggnad på arkitektens-ingenjörens skrivbord, som ger mervärde för alla aktörer. Detta resulterar i:

  • bättre resurseffektivitet, snabbare byggprocess, minskad misshushållning (både för kunden och för byggentreprenören);
  • större vinsmarginal, attraktivitet på efterhandsmarknaden, längre livslängd för byggnaden (för ägaren-byggherren);
  • mindre driftkostnader (för förvaltaren);
  • bättre användarkomfort (för slutanvändaren);
  • mindre ekologiskt fotavtryck (för miljön i stort).

 

VR

www.bdcnetwork.com

Nya VDCM-produkter för byggnadens livscykel

VDCM (Virtual Design Construction and Facility Management) ideologin innebär en vidareutveckling av BIM informationsmodellen utifrån behoven under byggnadens livscykel och med användning av allt större digitala möjligheter. I bygg- och fastighetsbranschen anänds många olika lösningar, såsom simulering för testning och förbättring av byggnadens funktioner samt olika produkter för kostnadsbedömning och leveransplanering för byggnaden. VR/AR kommer redan i dag till stor nytta i marknadsföring bland slutanvändare.


 

IPD

www.archdaily.com

LEAN processhantering och IPD

Det största problemet för byggsektorn är det låga mervärdet. Sektorn är splittrad, saknar en gemensam framtidsvision och styrs idag av en lagstiftning som inte främjar införande av nya samarbetsmetoder och användning av IT-möjligheter. LEAN processhantering och resultatorienterade samarbetsformer (såsom IPD, Alliance) gör det möjligt att öka effektiviteten i byggbranschen avsevärt. Det innebär att i samarbete med ägaren-byggherren gå igenom hela processen, utvärdera alla påverkande faktorer och ta fram en programhandling utifrån det. I ett senare skede kan en IPD-lösning tillämpas som är rättvis för alla projektets aktörer och hjälper dem att arbeta mot det gemensamma målet.


 

Elering-1

Elering huvudbyggnaden, arkitekt Karli Luik

Energieffektiva byggnader

Under de kommande åren förväntas byggsektorn genomgå stora förändringar. I samband med EU-kommissionens nya krav på energiförbrukning måste alla offentliga byggnader fr.o.m. 2019 uppfylla kraven på nära-nollenergihus, liksom alla nybyggnader och omfattande renoveringar som beviljas bygglov fr.o.m. år 2021. Vi samarbetar med högskolor för att utveckla tekniska lösningar som hjälper att uppnå dessa mål.”Smart building” lösningar, moderna tekniska system och ett trivsamt inomhusklimat, husets placering i förhållande till väderstreck, kvaliteten av skalkonstruktioner och gröna extra energikällor är bland de främsta nyckelorden i den processen.


2

Teknologiska innovationer och de anställdas kompetensutveckling

Våra teknologiska innovationer riktar sig främst in på processförbättring och automatisering, men ska även främja kompetenshöjning hos arkitekter och ingenjörer. I samverkan med våra partners förbättrar vi branschens vanligaste IT-lösningar i form av olika mallar, applikationer för kontroll av BIM-modellen samt systematiserade databaser och klassifikatorer för olika konstruktioner och lösningar. Vi utvecklar även olika applikationer för CDE (Common Data Environment) i syfte att skapa en samarbetsplattform för projektet där hela projektinformationen och alla projekthandlingar alltid finns tillgängliga, liksom hela teamets informationsutbyte och uppgiftsadministration. De kan även samköras med branschöverskridande digitala lösningar såsom plattformen för digitalt byggande, som är under utveckling, och den estniska X-road modellen.

Vid utveckling av våra anställdas kärnkompetenser lägger vi stor vikt på både kvalifikationshöjning och införlivning av LPS (Last Planner System) för bättre arbetsplanering.


 

Garage48Samarbete med universitet och andra organisationer

Vi involverar aktörer från högskolor i vår forskning och utveckling. Tillsammans kan vi hitta nya metoder för processledning och innovativa tekniska lösningar. Ökad innovation inom byggsektorn ökar i sin tur ungdomarnas intresse för yrket, vilket i slutändan kommer att ge sektorn fler kompetenta arkitekter och ingenjörer.

Vi deltar dessutom aktivt i arbetet med klustret för digitalt byggande som startades 2015 i syfte att stärka innovationens roll inom byggsektorn och i olika branschorganisationer och arbetsgrupper (EKEL, BIM Akademi, buildingSMART).


Medverkan i lagstiftning och framtagning av olika direktiv

Genom deltagande i olika arbetsgrupper som inrättats av staten hjälper vi att ta fram regler och lagar som stödjer det digitala byggandet samt principer för värdebaserad statlig upphandling. Det yttersta målet är att få fram en ny och tidsenlig byggstrategi.

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×