R&D – Research and Development

Meie eesmärk on aidata kaasa paradigma muutusele ehitussektoris, kus olulisel kohal on äritavade ja -mudelite muutmine koos innovaatiliste lahenduste ja IT võimaluste laialdase kasutamisega. Selleks tuleb luua uutel põhimõtetel toimiv ehituskeskkond, kus kesksel kohal on koostöö erinevate osapoolte vahel ning protsesse vaadeldakse kogu elukaare jooksul – idee sünnist utiliseerimiseni.

Novarci innovatsiooni ja arendustegevus on suunatud arhitektuuri-insenerivaldkonnas parima kompleksteenuse pakkumisele ehituse elukaare klientidele koos soovitud tasemel BIM mudeli koostamise ja haldamisega, protsesside juhtimisega digitaalkeskkonnas ja pilvetehnoloogiaid kasutades. Arvestame seejuures tänapäevaseid nõudeid hoonetele ja rajatistele nagu energiatõhusus, keskkonnasäästlikkus (BREEAM, LEED) jne. Seda kõike teeme tihedas koostöös riigi, kõrgkoolide ja partneritega.


BIG ROOM kontseptsioonylikoolid

Innovatiivse projektijuhtimise lahutamatu osa on Big Room’i kontseptsioon. Big Room on ühispaiknemise ruum, mis ühendab füüsiliselt arhitekte, projekteerijaid, omanikke ja ehitajaid koostöötamiseks. Lisaks paljudele eelistele, on selle eesmärgiks võidelda ehitusprojektide kõige valusama probleemi – informatsiooni killustatuse vastu, kasutades kontseptsiooni koostöö parandamiseks meeskonna integratsiooni suurendamise kaudu.
”Lisaks”


BIM kui töövahend ja koostööplatvorm

 

Olles hoone BIM infomudeli esmased loojad ja ehituse elukaare algperioodil ka infomudeli haldajad, koondame siia parimad lahendused, funktsionaalsuse, erinevad simulatsioonid ja variantide analüüsid ning erinevate programmiliideste kasutamise. Nii saadakse uuel tehnoloogilisel tasemel väljund – virtuaalehitis, mida kasutatakse elukaare järgmistel etappidel. Selline kontseptsioon tugineb „Digital Twin“ ideoloogiale, kus kavandamise faasis ehitatakse hoone esimest korda virtuaalselt ning seejärel reaalselt, kusjuures saadud mudelit täiendatakse järgnevatel elukaare etappidel. Selline lähenemine võimaldab minimiseerida ressursikulu ehitusperioodil ning annab elukaare kontekstis olulise kokkuhoiu. Kõige paremini töötab selline kontseptsioon partnerluses arhitekti-inseneri ja ehitaja vahel, kus osa tavapärasest ehitusplatsi tööst tehakse ära juba kavandaja töölaual.


www.pepperconstruction.com

Ehitise elukaare kontseptsioon

Ehitise elukaare all mõistame ehitise terviklikku elutsüklit, alates ideest kuni hoone lammutamiseni, mis moodustab ühtse jagamatu süsteemi. Koostöös hoone omaniku-arendaja ning tema poolt valitud partneritega valmib arhitekti-inseneri töölaual virtuaalne ehitis, mis kannab endas lisaväärtust kõigile elukaare osalistele. Sellise lähenemise tulemuseks on:

  • efektiivsem ressursikasutus, kiirem ehitusprotsess, vähem raiskamist (tellijale, ehitajale),
  • suurem kasumimarginaal, atraktiivsus järelturul, ehitise pikem eluiga (omanikule-arendajale),
  • väiksemad ekspluatatsioonikulud (haldajale),
  • parem kasutusmugavus (lõppkasutajale),
  • väiksem ökoloogiline jalajälg (keskkonnale tervikuna).

www.bdcnetwork.com

Uued VDCM tooted ehituse elukaarele

VDCM (Virtual Design Construction and Facility Management) ideoloogia kätkeb endas BIM infomudeli edasiarendust elukaare vajadusi arvestades, kasutades järjest uusi digitaalmaailma võimalusi. Ehitus- ja kinnisvarasektoris kasutatakse erinevaid lahendusi nagu simulatsioonid hoone funktsionaalsuse testimiseks ja parandamiseks, tooted ehitise maksumuse hindamiseks ja tarnete planeerimiseks. Juba praegugi kasutatakse VR/AR müügitegevuses lõppkasutajale.


LEAN protsesside juhtimine ja IPD
IPD

www.archdaily.com

Suurimaks probleemiks ehitussektoris on madal lisandväärtus. Siin on palju killustatust, puudub ühine tulevikuvisioon ning praegune õigusruum ei soodusta uute koostöömeetodite ja IT võimaluste rakendamist. LEAN protsesside juhtimise ja lõpptulemusele orienteeritud koostöövormide (nagu IPD, Alliance) rakendamisel on võimalik oluliselt suurendada ehitussektori efektiivsust. Selleks käiakse partnerluses ehitise omanikuga-arendajaga läbi kogu projekti protsess, hinnatakse mõjutegureid ning selle baasil kujundatakse vastav lähteülesanne. Hilisemas faasis rakendatakse kõikide projekti osapoolte suhtes õiglast ja ühise eesmärgi nimel toimivat IPD vormi.


Elering-1

Elering peahoone, arhitekt Karli Luik

Energiatõhusad hooned

Ehitussektorit ootavad lähiaastatel ees suured muutused. Seoses uute energiatarbimisnõuete kehtestamisega Euroopa Komisjoni poolt peavad alates aastast 2019 avaliku sektori hooned ning aastast 2021 enamus ehitusloa saavad uusehitised ja ulatuslikult renoveeritavad hooned vastama liginullenergia nõuetele. Koostöös kõrgkoolidega töötame välja tehnilisi lahendusi nende eesmärkide saavutamiseks. „Smart building“ lahendused, kaasaegsed tehnosüsteemid ja hubane sisekliima, hoone paiknemine ilmakaarte suhtes, piirdekonstruktsioonide kvaliteet, rohelised lisaenergiaallikad on siin peamisteks märksõnadeks.


2

Tehnoloogilised uuendused ja töötajate kompetentside arendamine

Tehnoloogilised uuendused on suunatud peamiselt protsesside täiustamisele ja automatiseerimisele, aga ka toetamaks arhitektide-inseneride kompetentside tõstmist. Koostöös partneritega täiustame valdkonnas kasutatavaid IT lahendusi nagu erinevad „template’d“, rakendused BIM mudeli kontrolliks, sõlmede ning lahenduste süstematiseeritud andmebaasid ja klassifikaatorid. Samuti arendame CDE (Common Data Environment) erinevaid rakendusi, eesmärgiga luua projekti koostööplatvorm, kus on jooksvalt saadaval kogu projekti info ja dokumentatsioon, meeskonnasisene infovahetus ning ülesannete haldus. See on liidestuv sektoriüleste digilahendustega nagu arendatav e-ehituse platvorm aga ka Eesti X-teega.

Töötajate tuumkompetentside arendamise osas pöörame tähelepanu nii kvalifikatsiooni tõstmisele kui töö planeerimise täiustamisele LPS (Last Planner System) rakendamisega.


Koostöö kõrgkoolide ja teiste organisatsioonidega

Kaasame oma uurimis-arendustegevusse kõrgkoolide esindajaid. Koostöös leiame uusi protsesside juhtimise meetodeid ning innovaatilisi tehnilisi lahendusi. Innovatsiooni suurenemisel ehitussektoris tõuseb omakorda noortel huvi selle eriala vastu, mis lõppkokkuvõttes toob sektorisse rohkem pädevaid arhitekte-insenere.

Lisaks osaleme aktiivselt 2015. aastal moodustatud digitaalehituse klastri töös, mis on suunatud innovatsiooni osatähtsuse suurendamisele ehitussektoris, ning mitmetes erialaliitudes ja töögruppides (EKEL, BIM Akadeemia, buildingSMART).


Seadusloome ja normdokumentide koostamise suunamine

Osaledes mitmes riigi poolt loodud töörühmades töötame välja digitaalehitust toetavaid norme ja seadusi ning väärtuspõhise riigihanke põhimõtteid. Eesmärgiks on uue kaasaegse ehitusstrateegia väljatöötamine.

EA Reng tegi läbi põhjaliku identiteedimuutuse ning tegutseb nüüd uue nime all Novarc. Koos sisemise arenguga on astutud oluline samm ka väliselt. Nimi Novarc sümboliseerib ambitsiooni viia ehitus kui oluline majandusvaldkond innovatsiooni teele ning võtta kasutusele kõigi osapoolte koostööd toetavad tehnoloogiad.

×